فیزیک شهرستان خوشاب - شهرسلطان آباد-
آموزش فیزیک 
لینک های مفید

برنامه ی آزمایشگاه فیزیک( 1)

مهرماه

1.     آشنایی با وسایل آزمایش

2.     آشنایی با عوامل خطا در آزمایش

آبان ماه

جلسه ی اول

1.     پایستگی انرژی ,تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل و بالعکس

2.     خطای حواس در اندازه گیری دما

3.     انبساط مایعات و جامدات

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری دمای کلاس درس یا آزمایشگاه در مدت زمان معین و رسم نمودارآن

2.     تعادل گرمایی بین میخ آهنی و لیوان آب

3.     تعادل گرمایی مایعات

آذرماه

جلسه ی اول

1.     انتقال گرما به روش رسانش

2.     مقایسه انتقال گرما در جامدات مختلف

3.     تعیین رسانایی ضعیف آب

جلسه ی دوم

1.     اثر جرم بر گرمای داده شده به جسم.

2.     اثر گرمای داده شده به جسم بر تغییرات دمای جسم

3.     اثر ناخالصی بر ظرفیت گرمایی جسم

دی ماه:به دلیل امتحانات نوبت اول جلسه آزمایشگاه در نظر گرفته نشده است.

بهمن ماه

جلسه ی اول

1.     ایجاد الکتریسیته ساکن در اجسام

2.     اثر بارهای همنام و ناهمنام بر یکدیگر

3.     تعیین بار یک جسم توسط الکتروسکوپ

جلسه ی دوم

باردار کردن الکتروسکوپ به دو روش القا و تماس

ایجاد بارهای الکتریکی ناهمنام در دو کره فلزی به روش القاء

ساخت مولد الکتریکی

اسفندماه

جلسه ی اول

1.     بستن مدار الکتریکی و روشن کردن لامپ

2.     تغییر نور لامپ ها در اثر اضافه کردن تعداد لامپ

3.     قراردادن دو لامپ در مدار و تغییر محل آمپر سنج د رمدار

جلسه ی دوم

1.     ایجاد دسته پرتو موازی توسط چراغ قوه

2.     تغییر ابعاد سایه در اثر حرکت جسم کدر

3.     قراردادن دست در مقابل دو چشمه ی نورانی

4.     تحقیق قوانین بازتابش

فروردین ماه

  1. تحقیق برابری فاصله ی بین جسم تا آینه و تصویر تا آینه
  2. تعیین کانون در آینه مقعر
  3. تعیین فاصله ی بین تصویر تا آینه مقعر در حالت های مختلف

اردیبهشت ماه

جلسه ی اول

1.     شکست نور در آب و تعیین زاویه شکست

2.     شکست نور در تیغه متوازی السطوح

3.     شکست و پاشندگی نور در منشور

4.     تعیین عمق ظاهری

 

جلسه ی دوم

1.     تعیین فاصله ی کانونی عدسی همگرا

2.     تعیین فاصله ی تصویر تا عدسی همگرا در حالت های مختلف

 

 

 

برنامه ی  آزمایشگاه فیزیک( 2) رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 

مهرماه

          آشنایی با نوشتن گزارش کار آزمایشگاه و وسایل آزمایشگاه

 

آبان ماه

جلسه ی اول

1.     اندازه گیری ضخامت یک کاغذ با کولیس و ریز سنج و خط کش

2.     اندازه گیری ضخامت کتاب  یا یک برگه کاغذ

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری جرم اجسام مختلف

2.     اندازه گیری جرم یک قطره آب

آذرماه

جلسه ی اول

1.     اندازه گیری سرعت متوسط حرکت گلوله بر روی سطح شیبدار

2.     اندازه گیری شتاب در حرکت جسم بر روی سطح شیبدار

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری ثابت فنر

2.     تعادل نیروها توسط سه نیرو سنج

3.     تحقیق قانون اول نیوتن با تخته هوا

4.     اندازه گیری نیروی اصطکاک

 

دی ماه:به دلیل امتحانات نوبت اول جلسه آزمایشگاه در نظر گرفته نشده است.

 

بهمن ماه

          آزمایش هایی برای تحقیق پایستگی انرژی مکانیکی (دلخواه)

 

اسفندماه

جلسه ی اول

1.     تعیین چگالی مایعات مختلف

2.     تعیین چگالی جامدات مختلف

جلسه ی دوم

1.     کشش سطحی مایعات

2.     نمایش خاصیت مویینگی در آب.

3.     نمایش خاصیت مویینگی در جیوه

 

فروردین ماه

  1. فشار در نقاط مختلف مایع
  2. تعیین فشار هوا (آزمایش توریچلی)

 

اردیبهشت ماه

جلسه ی اول

1.     تحقیق بستگی فشار به عمق توسط فشار سنج

2.     آشنایی و اندازه گیری با دما سنج های مختلف

3.     آشنایی و اندازه گیری دما با ترموکوپل

جلسه ی دوم

1.     تعیین ظرفیت گرمایی گرماسنج

2.     تعیین گرمای ویژه یک جسم

3.     انبساط ظاهری مایعات

 

 

 

 

برنامه ی آزمایشگاه فیزیک 3 رشته ریاضی فیزیک

مهرماه

          آشنایی با وسایل آزمایش

 

آبان ماه

1.     ساخت آونگ الکتریکی و اثر بارهای مثبت و منفی بر روی آن

2.     ایجاد بار الکتریکی در یک کره به روش القاء و تماس

3.     ایجاد بارهای الکتریکی ناهمنام  در دو کره به روش القاء

 

 

آذرماه

جلسه ی اول

1.     آشنایی با الکتروسکوپ و باردار کردن آن به دو  روش  القاء و تماس

2.     تحقیق چگونگی توزیع بار الکتریکی در درون و بیرون اجسام رسانا

 

 

جلسه ی دوم

1.     آشنایی و کار با مولد واندو گراف

2.     تعیین نقاطی از یک رسانا که چگالی بار الکتریکی در آنجا بیشتر است

 

 

دیماه:به دلیل امتحانات نوبت اول جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته نشده است.

 

بهمن ماه

جلسه ی اول

1.     تحقیق قانون  اهم

2.     اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از کدهای رنگی

 

جلسه ی دوم

اندازه گیری مقاومت الکتریکی یک سیم به سه روش (قانون اهم ,اهم متر,رابطه R=pl/A )

اندازه گیری مقاومت درونی مولد

تحقیق روابط مقاومت معادل (موازی و سری)

 

اسفند ماه

جلسه ی اول

1.     اثر قطب های آهنربا بر یکدیگر

2.     القای مغناطیسی در میخ آهنی و فولادی و مقایسه ی انها

3.     تعیین قطب های آهنربا توسط عقربه مغناطیسی

 

جلسه ی دوم

1.     نمایش خطوط میدان مغناطیسی توسط براده های آهن

2.     اثرمیدان مغناطیسی یکنواخت بر روی سیم حامل جریان

3.     میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست و سیم پیچ مسطح و سیم لوله

 

فروردین ماه

1.     اثر سیم های حامل جریان بر یکدیگر (جریان ها هم جهت)

2.     اثر سیم های حامل جریان بر یکدیگر(جریان ها خلاف جهت یکدیگر)

 

اردیبهشت ماه

1.     تحقیق قانون القاء فارادی

2.     تحقیق قانون لنز

3.     تحقیق پدیده خود القایی


برنامه ی آزمایشگاه فیزیک (3) رشته علوم تجربی

 

مهرماه

          ساخت آونگ الکتریکی و اثر بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر روی آن

 

آبان ماه

جلسه ی اول

1.     ایجاد بار الکتریکی در یک کره به روش القاء و تماس

2.     ایجاد بارهای الکتریکی ناهمنام در دو کره به روش القاء

 

جلسه ی دوم

1.     آشنایی با الکتروسکوپ و باردار کردن آن به دو  روش  القاء و تماس

2.     تحقیق چگونگی توزیع بار الکتریکی در درون و بیرون اجسام رسانا

3.     آشنایی و کار با مولد واندو گراف

4.     تعیین نقاطی از یک رسانا که چگالی بار الکتریکی در آنجا بیشتر است

 

آذرماه

جلسه ی اول

1.     تحقیق قانون  اهم

2.     اندازه گیری مقاومت الکتریکی با استفاده از کدهای رنگی

3.     اندازه گیری مقاومت الکتریکی یک سیم به سه روش (قانون اهم ,اهم متر,رابطه R=pl/A )

 

جلسه ی دوم

1.     اندازه گیری مقاومت درونی مولد

2.     تحقیق روابط مقاومت معادل (موازی و سری)

 

دیماه: دلیل امتحانات نوبت اول جلسه ی آزمایشگاه در نظر گرفته نشده است.

 

بهمن ماه

جلسه ی اول

1.     اثر قطب های آهنربا بر یکدیگر

2.     القای مغناطیسی در میخ آهنی

3.     تعیین قطب های آهنربا توسط عقربه مغناطیسی توسط براده های آهن

 

جلسه ی دوم

1.     نمایش خطوط میدان مغناطیسی توسط براده های آهن

2.     اثرمیدان مغناطیسی یکنواخت بر روی سیم حامل جریان

 

اسفند ماه

جلسه ی اول

میدان مغناطیسی حاصل از سیم راست و سیم پیچ مسطح و سیم لوله

 

جلسه ی دوم

1.     اثر سیم های حامل جریان بر یکدیگر (جریان ها هم جهت)

2.     اثر سیم های حامل جریان بر یکدیگر(جریان ها خلاف جهت یکدیگر)

 

فروردین ماه

1.     تحقیق قانون القاء فارادی

2.     تحقیق قانون لنز

 

اردیبهشت ماه

تحقیق پدیده خود القایی

[ شنبه ۹ بهمن۱۳۸۹ ] [ ۱۳:۴۹ بعد از ظهر ] [ مجید ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

آموزش فیزیک شهرستان خوشاب
موضوعات وب
امکانات وب